Ekonomický a menový vývoj

Ekonomický a menový vývojSpráva so štvrťročnou periodicitou hodnotí aktuálny vývoj a zároveň prináša pohľad na očakávaný vývoj ekonomiky v strednodobom horizonte. V aktuálnom vývoji sa analyzuje vývoj ekonomiky SR na základe štvrťročných a mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (HDP, tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy). Súčasťou sú aj analýzy na aktuálne témy a hodnotenie nálad medzi podnikateľmi. Samostatná kapitola je venovaná menovým podmienkam na Slovensku. Strednodobá predikcia makroekonomického vývoja je založená na predpokladoch vývoja externého prostredia a obsahuje predikciu inflácie, HDP a jeho komponentov, trhu práce a platobnej bilancie v strednodobom horizonte (na aktuálny rok a na nasledujúce dva roky).

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Ekonomického a menového vývoja prihláste sa do mailing listu.

Ekonomický a menový vývoj 2021

Za obdobie Dátum

1.Q 2021

30. 3. 2021

2.Q 2021

21. 6. 2021

3.Q 2021

28. 9. 2021

4.Q 2021

21. 12. 2021

V roku 2020 NBS ukončila vydávanie Mesačného bulletinu a samostatného dokumentu Strednodobá predikcia.
Od marca 2021 bude NBS publikovať raz štvrťročne správu Ekonomický a menový vývoj, ktorého súčasťou bude aj strednodobá predikcia.