Súhrnné štatistické údaje poistného sektora zverejňované Národnou bankou Slovenska

Súhrnné štatistické údaje podľa Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2451 z 2. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a štruktúru zverejňovania osobitných informácií zo strany orgánov dohľadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

Zverejňovanie orgánom dohľadu

Agregované údaje za poisťovne licencované na Slovensku od roku 2016

VUP(BIL)1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní a SKP podľa § 17a zákona

2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 20.4.2021.

SE.02.01 Súvaha

2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 31.3.2021.

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 31.3.2021. Možné nekonzistentnosti v časových radoch vo výkaze S.05 môžu byť spôsobené zmenou metodiky vykazovania, výnosy a náklady vo výkazoch S.04.01, S.05.01 a S.05.02 sa vykazujú za všetky poistné zmluvy poisťovne bez ohľadu na ich klasifikáciu v účtovníctve.

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 31.3.2021.

S.17.01 Technické rezervy neživotného poistenia

2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 31.3.2021.

S.19.01 Nároky vyplývajúce z neživotného poistenia

2005 - 2019

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 14.7.2020.

S.23.01 Vlastné zdroje

2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 31.3.2021.

Agregované údaje za činnosť poisťovní z iných členských štátov na Slovensku od roku 2016

VUP(BIL)1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pobočiek poisťovní z iného členského štátu EÚ

2016 2017 2018 2019 2020

S.04.01 Činnosť podľa krajiny

2016 - 2019

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 13.10.2020.

Iné štatistické údaje

Údaje o členoch SLASPO (Slovenskej asociácií poisťovní)

Agregované údaje za poisťovne licencované na Slovensku do roku 2015

Agregovaný hospodársky výsledok

2000-2015

Agregované technické rezervy

2000-2015

Agregovaná solventnosť

2000-2015

Agregované údaje za životné poistenie

2015 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2014 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q IV.Q 
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008 II.Q III.Q IV.Q

Agregované údaje za neživotné poistenie

2015 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2014 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q  IV.Q
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008 II.Q III.Q IV.Q
2007 IV.Q
2006 IV.Q

Agregované údaje o poistných udalostiach v neživotnom poistení

2006-2013

Maximálna výška technickej úrokovej miery - historický prehľad

2004-2014

Predikcia úmrtnosti na Slovensku

Predikcia úmrtnosti na Slovensku [Biatec č. 6/2014; pdf, 2475.7 kB] (Ján Barlák)
Mortality - predikcie [.xlsx, 169 kB]

Údaje týkajúce sa vplyvu pohlavia poistenej osoby k rizikám, kde pohlavie je používané ako určujúci poistno-matematický faktor pri stanovení výšky poistného


Úmrtnostné tabuľky poistenej populácie