Súhrnné štatistické údaje poistného sektora zverejňované Národnou bankou Slovenska

Súhrnné štatistické údaje podľa Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2451 z 2. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a štruktúru zverejňovania osobitných informácií zo strany orgánov dohľadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

Zverejňovanie orgánom dohľadu

Agregované údaje za poisťovne licencované na Slovensku od roku 2016

VUP(BIL)1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní a SKP podľa § 17a zákona

2021 I.Q II.Q III.Q
2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 8.12.2021.

SE.02.01 Súvaha

2021
I.Q II.Q III.Q
2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 8.12.2021.

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

2021
I.Q II.Q III.Q
2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 8.12.2021. Možné nekonzistentnosti v časových radoch vo výkaze S.05 môžu byť spôsobené zmenou metodiky vykazovania, výnosy a náklady vo výkazoch S.04.01, S.05.01 a S.05.02 sa vykazujú za všetky poistné zmluvy poisťovne bez ohľadu na ich klasifikáciu v účtovníctve.

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

2021 I.Q II.Q III.Q
2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 8.12.2021.

S.17.01 Technické rezervy neživotného poistenia

2021 I.Q II.Q III.Q
2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 8.12.2021.

S.19.01 Nároky vyplývajúce z neživotného poistenia

2006 - 2020

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 08.09.2021.

S.23.01 Vlastné zdroje

2021 I.Q II.Q III.Q
2020 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2019 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2018 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2017 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2016 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 8.12.2021.

Agregované údaje za činnosť poisťovní z iných členských štátov na Slovensku od roku 2016

VUP(BIL)1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pobočiek poisťovní z iného členského štátu EÚ

2016 2017 2018 2019 2020

S.04.01 Činnosť podľa krajiny

2016 - 2020

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 11.1.2022.

Iné štatistické údaje

Údaje o členoch SLASPO (Slovenskej asociácií poisťovní)

Agregované údaje za poisťovne licencované na Slovensku do roku 2015

Agregovaný hospodársky výsledok

2000-2015

Agregované technické rezervy

2000-2015

Agregovaná solventnosť

2000-2015

Agregované údaje za životné poistenie

2015 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2014 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q IV.Q 
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008 II.Q III.Q IV.Q

Agregované údaje za neživotné poistenie

2015 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2014 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q  IV.Q
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008 II.Q III.Q IV.Q
2007 IV.Q
2006 IV.Q

Agregované údaje o poistných udalostiach v neživotnom poistení

2006-2013

Maximálna výška technickej úrokovej miery - historický prehľad

2004-2014

Predikcia úmrtnosti na Slovensku

Predikcia úmrtnosti na Slovensku [Biatec č. 6/2014; pdf, 2475.7 kB] (Ján Barlák)
Mortality - predikcie [.xlsx, 169 kB]

Údaje týkajúce sa vplyvu pohlavia poistenej osoby k rizikám, kde pohlavie je používané ako určujúci poistno-matematický faktor pri stanovení výšky poistného


Úmrtnostné tabuľky poistenej populácie