Informácia pre nelicencované subjekty

Informácia k začiatku prevádzky IS ŠZP

subjekty s jednofaktorovou autentifikáciou alebo pre nelicencované subjekty:

-          subjekty, ktorých povinnosť predkladania hlásenia je upravená v ustanoveniach § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

-          platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí

 

1.       Úvod

Informačný systém Štatistický zberový portál (IS ŠZP) je určený na zabezpečenie zberu, spracovávania, uchovávania, distribúcie a následného publikovania údajov od všetkých vykazujúcich subjektov. IS ŠZP bude v prevádzke od 2. januára 2016.

2.       Príručka používateľa k IS ŠZP

Príručka používateľa k IS ŠZP sa nachádza na tejto webovej stránke: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Statistika/SZP_PRIRUCKA.zip.

3.       Prihlásenie sa do prostredia IS ŠZP

Popis procesu registrácie  nelicencovaných subjektov je uvedený v prílohe č. 2 Príručky používateľa pre vykazujúce subjekty.

Pre prihlásenie sa k IS ŠZP je potrebné, aby pracovná stanica používateľa spĺňala technické požiadavky uvedené v Príručke používateľa IS ŠZP pre vykazujúce subjekty, kapitola 7.  

4.       Kontaktné osoby NBS

Správca prevádzky IS ŠZP

e-mail: szp[at]nbs.sk

(kontaktujte v prípade nedostupnosti IS ŠZP)

Mgr. Zuzana Kubranová, tel. č.: 02/5787 2284
Igor Tilandy, tel. č.: 02/5787 2285
Marek Rybárik, tel. č.: 02/5787 2281
Silvia Buchtová, tel. č.: 02/5787 2246

Metodik IS ŠZP

(kontaktuje v prípade otázok k funkčnosti IS ŠZP)
Ing. Mária Tencerová, tel. č.: 02/5787 2692, e-mail.: maria.tencerova[at]nbs.sk
Ing. Jozef Klotton, tel. č.: 02/5787 2613, e-mail.:jozef.klotton[at]nbs.sk
Ing. Ivan Kvasnica, tel. č.: 02/5787 2605, e-mail.:ivan.kvasnica[at]nbs.sk
Ing. Tatiana Jurkivová, tel. č.: 02/5787 2686, e-mail.:tatiana.jurkivova[at]nbs.sk
Ing. Milan Florián, CSc., tel. č.: 02/5787 2698, e-mail.:milan.florian[at]nbs.sk

Konzultačná podpora na strane NBS bude dostupná počas pracovných dní v čase od 9.00 do 15.00 h.