Zákazky s "nízkou hodnotou"

Zverejnenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby s predpokladanou hodnotou zákazky nad 1 000 EUR a do 20 000 EUR a uskutočnenie stavebných prác nad 1 000 EUR a do 30 000 EUR v zmysle § 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Povinnosť zverejňovať zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v profile pred jej zadaním bola zrušená zákonom č. 34/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť dňa 27.02.2014.

Zákazky s "nízkou hodnotou" - rok 2014

Zákazky s "nízkou hodnotou" - rok 2013