Zabezpečenie servisnej podpory pre servre typu HP Integrity a HP 9000 (PA-RISC)

Dátum Názov
19. 9. 2013 Zabezpečenie servisnej podpory pre servre typu HP Integrity a HP 9000 (PA-RISC)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
19. 9. 2013 Súťažné podklady

Vysvetlenie

10. 10. 2013
02. 10. 2013
Otváranie ponúk
- Kritériá - 18.10.2013 09:00
- Ostatné - 10.10.2013 09:00
23. 10. 2013 Výsledok vyhodnotenia ponúk
23. 10. 2013 Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
12. 11. 2013 Zmluva a dodatky
22. 11. 2013 Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov