Oprava objektov MMM

Dátum Názov
12. 8. 2013 Oprava objektov MMM

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
12. 8. 2013
19. 8. 2013
Súťažné podklady
Výkaz výmer
19. 8. 2013 Vysvetlenie
22. 8. 2013 Otváranie ponúk - 26. 8. 2013 o 10,30 hod.
20. 11. 2013 Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
Zmluva a dodatky
Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov