Konzultačné služby pre McAfee produkty (opakovanie)

Dátum Názov
25.02.2014
Konzultačné služby pre McAfee produkty

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
25.02.2014 Súťažné podklady

Vysvetlenie


25.02.2014
Otváranie ponúk
- Kritériá
- Ostatné - 19.03.2014 09:00

Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
Zmluva a dodatky
Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov