Konzultačné služby pre McAfee produkty

Dátum Názov
29.10.2013
Konzultačné služby pre McAfee produkty

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
29.10.2013
Súťažné podklady
8. 11. 2013
Vysvetlenie

19. 11. 2013
29. 10. 2013
Otváranie ponúk
- Kritériá - 27.11.2013 09:00
- Ostatné - 19.11.2013 09:00
4. 12. 2013 Zrušenie
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
Zmluva a dodatky
Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov