Dodávka zemného plynu na roky 2015 – 2018

Dátum Názov
25.2.2014
Dodávka zemného plynu na roky 2015 - 2018

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

25.2.2014

25.2.2014

25.2.2014

Súťažné podklady

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu


Vysvetlenie


Otváranie ponúk
- Kritériá
- Ostatné

Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky

 

Zmluva a dodatky

Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov