Dodávka serverov a licencií OS pre servery Oracle

Dátum Názov
20.12.2013
Dodávka serverov a licencií OS pre servery Oracle

Výzva na predkladanie ponúk
20.12.2013
Súťažné podklady

Vysvetlenie


23.1.2014

20.12.2013

Otváranie ponúk
- Kritériá - 31.1.2014 09:00
- Ostatné - 17.01.2014 09:00
   4.3.2014 Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
 12.3.2014

Zmluva a dodatky

Zmluva o dodávke softvéru

Kúpna zmluva

   4.3.2014 Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov