Dodanie systému Digitalizácia knižnice a s tým súvisiace služby

Dátum Názov
16. 8. 2013 Dodanie systému Digitalizácia knižnice a s tým súvisiace služby

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
16. 8. 2013 Súťažné podklady
4. 10. 2013 Vysvetlenie

5. 12. 2013
10. 10. 2013
Otváranie ponúk
- Kritériá - 11.12.2013 o 10:30 h
- Ostatné - 15.10.2013 o 10.00 h
14. 1. 2014 Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
Zmluva a dodatky
Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov