Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS (platné od 1.1.2002 do 31.12.2002)

 
Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS

(platné od 1.1.2002 do 31.12.2002)
 

M A J E T O K

1. Zlato


Táto položka obsahuje hodnotu zlata spravovaného Národnou bankou Slovenska /NBS/. V tejto položke nie je zahrnutá hodnota zlata použitého k obchodovaniu /swapové operácie/. Zlato je ocenené v nadobúdacej (historickej) cene.

2. Vklady v Medzinárodnom menovom fonde v cudzej mene


Zahŕňajú kvótu vyplývajúcu z členstva Slovenskej republiky v MMF v CM.

3. Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene


Predstavujú vklady peňažných prostriedkov v cudzej mene uložené na účtoch v zahraničných bankách a v medzinárodných finančných inštitúciách.

4. Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene


Sú to úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska v CM subjektom v zahraničí.

5. Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám


Položka obsahuje úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska finančným inštitúciám, obchodným bankám a pobočkám zahraničných bánk v Sk a CM.

6. Cenné papiere


Táto položka obsahuje obchodovateľné cenné papiere vo vlastníctve NBS.

7. Majetkové účastiny


Predstavujú majetkové účastiny NBS v tuzemsku a zahraničí.

8. Pohľadávky voči verejnej správe


Zahŕňajú prostriedky poskytnuté subjektom verejnej správy, ktoré nie sú súčasťou štátnej pokladnice. Obsahujú prevzaté redistribučné úvery z bankového sektora, ktoré boli delimitované a poskytnuté bývalou Štátnou bankou Československa.

9. Ostatný majetok


Obsahom položky je najmä hmotný a nehmotný investičný majetok znížený o oprávky, poskytnuté úvery ostatným klientom NBS ako aj aktíva neuvedené v predchádzajúcich položkách.

Z Á V A Z K Y

1. Emisia obeživa


Uvedená položka predstavuje hodnotu bankoviek a mincí emitovaných Národnou bankou Slovenska.

2. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu.


Záväzky v CM obsahujú prijatý úver Tranža od MMF.

3. Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám


Tieto záväzky zahŕňajú vklady zahraničných bánk a medzinárodných finančných inštitúcií uložené v NBS v CM a v Sk, ako aj záväzky z úverov poskytnutých zahraničnými bankami a medzinárodnými inštitúciami v CM.

4. Emitované cenné papiere


Položku tvoria krátkodobé, strednodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NBS v tuzemsku a v zahraničí. Hodnota emitovaných pokladničných poukážok NBS je kompenzovaná s PP NBS vo vlastnom portfóliu, ako aj s PP NBS v repo operáciách.

5. Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám


Predstavujú vklady finančných inštitúcií a komerčných bánk v NBS s významným podielom peňažných rezerv bánk.

6. Záväzky voči štátnej pokladnici


Predstavujú záväzky vyplývajúce z bežného hospodárenia štátu, financovania dlhovej služby, vymedzených mimorozpočtových prostriedkov a zúčtovania osobitných operácií s prostriedkami Slovenskej republiky.

7. Záväzky voči verejnej správe


Zahŕňajú vklady vyšších územných celkov a prostriedky subjektov verejnej správy, ktoré nie sú súčasťou štátnej pokladnice.

8. Ostatné záväzky


Zahŕňajú pasíva neuvedené v predchádzajúcich položkách. Okrem vkladov klientov NBS sem patria najmä rezervy banky, sociálny fond, fond odmien, záväzky voči dodávateľom, pracovníkom a tretím osobám.

V L A S T N É   I M A N I E

Vlastné imanie predstavuje rozdiel medzi majetkom a záväzkami NBS. Je tvorené fondmi a hospodárskym výsledkom bežného roka.