Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS (platné od 1.1.2001 do 31.12.2001)

 
Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS

(platné od 1.1.2001 do 31.12.2001)
 

A K T Í V A

1. Zlato


Táto položka obsahuje hodnotu zlata spravovaného Národnou bankou Slovenska /NBS/. V tejto položke nie je zahrnutá hodnota zlata použitého k obchodovaniu /swapové operácie/. Zlato je ocenené v nadobúdacej (historickej) cene.

2. Vklady v Medzinárodnom menovom fonde


Zahŕňajú kvótu vyplývajúcu z členstva Slovenskej republiky v MMF v CM.

3. Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene


Predstavujú vklady peňažných prostriedkov v cudzej mene uložené na účtoch v zahraničných bankách a v medzinárodných finančných inštitúciách.

4. Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene


Sú to úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska v CM subjektom v zahraničí.

5. Pohľadávky voči tuzemským bankám


Položka obsahuje úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska obchodným bankám a pobočkám zahraničných bánk v Sk a CM.

6. Cenné papiere


Táto položka pokrýva nakúpené tuzemské a zahraničné cenné papiere obchodovateľné na peňažných a kapitálových trhoch po zohľadnení k nim vytvorených opravných položiek.

7. Majetkové účastiny


Predstavujú majetkové účastiny NBS v tuzemsku a zahraničí.

8. Ostatné aktíva


Zahŕňajú aktíva neuvedené v predchádzajúcich položkách, kde okrem poskytnutých úverov klientom NBS je uvedený najmä hmotný a nehmotný investičný majetok znížený o oprávky, ako aj účty časového rozlíšenia.

P A S Í V A

1. Emisia obeživa


Uvedená položka predstavuje hodnotu bankoviek a mincí emitovaných Národnou bankou Slovenska.

2. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu.


Záväzky v CM obsahujú prijatý úver Tranža od MMF.

3. Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám


Tieto záväzky zahŕňajú vklady zahraničných bánk a medzinárodných finančných inštitúcií uložené v NBS v CM a v Sk, ako aj záväzky z úverov poskytnutých zahraničnými bankami a medzinárodnými inštitúciami v CM.

4. Emitované cenné papiere


Položku tvoria krátkodobé, strednodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NBS v tuzemsku a v zahraničí. Hodnota emitovaných pokladničných poukážok NBS je kompenzovaná s PP NBS vo vlastnom portfóliu, ako aj s PP NBS v repo operáciách.

5. Záväzky voči tuzemským bankám


Predstavujú vklady komerčných bánk v NBS s významným podielom peňažných rezerv bánk.

6. Záväzky voči štátnemu rozpočtu


Predstavujú záväzky vyplývajúce z bežného hospodárenia štátu a financovania dlhovej služby ako aj vklady štátnych fondov s účelovo určenými prostriedkami.

7. Ostatné pasíva


Zahŕňajú pasíva neuvedené v predchádzajúcich položkách. Okrem vkladov klientov NBS sem patria najmä rezervy banky, sociálny fond, fond odmien, záväzky voči dodávateľom, pracovníkom a tretím osobám.

8. Čisté obchodné imanie


Čisté obchodné imanie predstavuje podiel na aktívach banky po odpočítaní všetkých jej záväzkov. Zahŕňa splatený vlastný kapitál, všeobecný rezervný fond a kapitálový fond, pričom zisk bežného roka tvorí ostatné vlastné prostriedky banky.