Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS (platné od 1.1.1998 do 30.6.1998)

 
Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS

(platné od 1.1.1998 do 30.6.1998)
 

A K T Í V A

1. Zlato


Táto položka obsahuje hodnotu zlata spravovaného Národnou bankou Slovenska /NBS/. V tejto položke nie je zahrnutá hodnota zlata použitého k obchodovaniu /swapové operácie/. Zlato je ocenené v nadobúdacej (historickej) cene.

2. Vklady v Medzinárodnom menovom fonde


Zahŕňajú pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu /MMF/ znejúce na NBS a vyplývajúce z členstva SR v tejto medzinárodnej inštitúcii. Zvláštne práva čerpania v rámci rezervnej tranže sa rovnajú slovenskej členskej kvóte, t. j. zodpovedajú sumám zaplateným MMF v rámci špeciálnych práv čerpania (SDR - Special Drawing Rights). V tejto položke sú tiež zahrnuté ekvivalenty k prijatým úverom od MMF.

3. Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách


Vklady sú tvorené peňažnými prostriedkami v cudzej mene uloženými na účtoch bánk v zahraničí a medzinárodných finančných inštitúcií.

4. Pohľadávky voči zahraničiu


Sú to úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska subjektom v zahraničí.

5. Pohľadávky voči tuzemským bankám


Položka obsahuje úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska obchodným bankám a pobočkám zahraničných bánk.

6. Cenné papiere


Táto položka pokrýva nakúpené cenné papiere obchodovateľné na peňažných a kapitálových trhoch v tuzemsku a v zahraničí.

7. Majetkové účastiny


Predstavujú majetkové účastiny NBS v tuzemsku a zahraničí.

8. Ostatné aktíva


Zahŕňajú aktíva neuvedené v predchádzajúcich položkách, najmä hmotný a nehmotný investičný majetok, poskytnuté úvery ostatným klientom NBS ako aj účty časového rozlíšenia.

P A S Í V A

1. Emisia obeživa


Uvedená položka predstavuje hodnotu bankoviek a mincí emitovaných Národnou bankou Slovenska.

2. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu.


Záväzky pozostávajú z vkladov Medzinárodného menového fondu v NBS a taktiež obsahujú všetky prijaté úvery od MMF.

3. Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám


Tieto záväzky zahŕňajú vklady zahraničných bánk a medzinárodných finančných inštitúcií uložené v NBS ako aj záväzky z úverov poskytnutých zahraničnými bankami a medzinárodnými inštitúciami.

4. Emitované cenné papiere


Túto položku tvoria krátkodobé, strednodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NBS v tuzemsku alebo v zahraničí.

5. Záväzky voči tuzemským bankám


Sú to vklady komerčných bánk v NBS, kde majoritný podiel majú povinné minimálne rezervy.

6. Záväzky voči štátnemu rozpočtu


Predstavujú záväzky vyplývajúce z bežného hospodárenia štátu a financovania dlhovej služby ako aj vklady štátnych fondov s účelovo určenými prostriedkami.

7. Ostatné pasíva


Zahŕňajú pasíva neuvedené v predchádzajúcich položkách. Patria sem najmä rezervy banky vytvárané na prípadné krytie strát, sociálny fond, fond odmien, záväzky voči dodávateľom, pracovníkom a tretím osobám, vklady ostatných klientov NBS.

8. Čisté obchodné imanie


Čisté obchodné imanie predstavuje zostatkový podiel na aktívach banky po odpočítaní všetkých jej záväzkov. Zahŕňa splatený vlastný kapitál, všeobecný rezervný fond a kapitálový fond, pričom ostatné rezervné fondy a zisk bežného roka tvoria ostatné vlastné prostriedky banky.