Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 30.09.1999

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 1206,2   1 Emisia obeživa 57351,2
2 Vklady v MMF 30955,6   2 Záväzky voči MMF 36549,2
2.1 V cudzej mene 4835,3   2.1 V cudzej mene 10428,9
2.2 V slovenských korunách 26120,3   2.2 V slovenských korunách 26120,3
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 8692,0   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 26373,6
3.1 Vklady v zahraničných bankách 8179,2   3.1 V cudzej mene 25879,5
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 512,8   3.2 V slovenských korunách 494,1
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 15476,8   4 Emitované cenné papiere 13841,3
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 29614,2   4.1 V zahraničí v cudzej mene 3841,3
5.1 Pohľadávky z refinancovania 8921,5   4.2 Ostatné 10000,0
5.2 Ostatné pohľadávky 20692,7   5 Záväzky voči tuzemským bankám 44052,0
6 Cenné papiere 127663,7   5.1 Peňažné rezervy bánk 38258,6
6.1 Zahraničné v cudzej mene 113501,7   5.2 Ostatné 5793,4
6.2 Štátne v slovenských korunách 5224,0   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 16168,7
6.3 Ostatné v slovenských korunách 8938,0   6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 8436,5
7 Majetkové účastiny 1641,3   6.2 Štátne fondy 7732,2
7.1 Zahraničné v cudzej mene 1521,3   7 Ostatné pasíva 28746,4
7.2 Ostatné 120,0   7.1 Vklady klientov 2579,4
8 Ostatné aktíva 25033,6   7.2 Ostatné 26167,0
8.1 Úvery klientom 549,8   8 Čisté obchodné imanie 17201,0
8.2 Ostatné 24483,8   8.1 Vlastný kapitál 10197,7
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 7003,3
AKTÍVA SPOLU 240283,4   PASÍVA SPOLU 240283,4


Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze 95609,8
Domáce pohľadávky verejnému sektoru -10944,7
Domáce pohľadávky súkromnému sektoru 39102,0
Zahraničná pozícia 105083,6