Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.09.1999

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 1206,2   1 Emisia obeživa 60406,4
2 Vklady v MMF 31059,8   2 Záväzky voči MMF 36773,9
2.1 V cudzej mene 4939,5   2.1 V cudzej mene 10653,6
2.2 V slovenských korunách 26120,3   2.2 V slovenských korunách 26120,3
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 3003,4   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 31202,0
3.1 Vklady v zahraničných bankách 2476,8   3.1 V cudzej mene 30707,9
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 526,6   3.2 V slovenských korunách 494,1
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 20474,0   4 Emitované cenné papiere 13954,9
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 29134,2   4.1 V zahraničí v cudzej mene 3954,9
5.1 Pohľadávky z refinancovania 8882,9   4.2 Ostatné 10000,0
5.2 Ostatné pohľadávky 20251,3   5 Záväzky voči tuzemským bankám 41846,2
6 Cenné papiere 127983,4   5.1 Peňažné rezervy bánk 39881,6
6.1 Zahraničné v cudzej mene 115571,6   5.2 Ostatné 1964,6
6.2 Štátne v slovenských korunách 3452,8   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 8323,7
6.3 Ostatné v slovenských korunách 8959,0   6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 5400,0
7 Majetkové účastiny 1627,8   6.2 Štátne fondy 2923,7
7.1 Zahraničné v cudzej mene 1507,8   7 Ostatné pasíva 27023,9
7.2 Ostatné 120,0   7.1 Vklady klientov 2523,2
8 Ostatné aktíva 23516,2   7.2 Ostatné 24500,7
8.1 Úvery klientom 531,7   8 Čisté obchodné imanie 18474,0
8.2 Ostatné 22984,5   8.1 Vlastný kapitál 10197,7
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 8276,3
AKTÍVA SPOLU 238005,0   PASÍVA SPOLU 238005,0


Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze 100288,0
Domáce pohľadávky verejnému sektoru -4870,9
Domáce pohľadávky súkromnému sektoru 38624,9
Zahraničná pozícia 101386,1