Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.09.1999

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 1206,2   1 Emisia obeživa 58246,1
2 Vklady v MMF 30979,6   2 Záväzky voči MMF 36601,0
2.1 V cudzej mene 4859,3   2.1 V cudzej mene 10480,7
2.2 V slovenských korunách 26120,3   2.2 V slovenských korunách 26120,3
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 2354,7   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 35808,3
3.1 Vklady v zahraničných bankách 1837,6   3.1 V cudzej mene 35314,2
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 517,1   3.2 V slovenských korunách 494,1
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 27099,6   4 Emitované cenné papiere 13801,4
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 29111,1   4.1 V zahraničí v cudzej mene 3801,4
5.1 Pohľadávky z refinancovania 8829,1   4.2 Ostatné 10000,0
5.2 Ostatné pohľadávky 20282,0   5 Záväzky voči tuzemským bankám 41458,7
6 Cenné papiere 124218,8   5.1 Peňažné rezervy bánk 39964,6
6.1 Zahraničné v cudzej mene 114370,2   5.2 Ostatné 1494,1
6.2 Štátne v slovenských korunách 995,6   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 8688,6
6.3 Ostatné v slovenských korunách 8853,0   6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 4500,0
7 Majetkové účastiny 1624,1   6.2 Štátne fondy 4188,6
7.1 Zahraničné v cudzej mene 1504,1   7 Ostatné pasíva 27224,2
7.2 Ostatné 120,0   7.1 Vklady klientov 2675,8
8 Ostatné aktíva 23905,6   7.2 Ostatné 24548,4
8.1 Úvery klientom 529,7   8 Čisté obchodné imanie 18671,4
8.2 Ostatné 23375,9   8.1 Vlastný kapitál 10197,7
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 8473,7
AKTÍVA SPOLU 240499,7   PASÍVA SPOLU 240499,7


Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze 98210,7
Domáce pohľadávky verejnému sektoru -7693,0
Domáce pohľadávky súkromnému sektoru 38493,8
Zahraničná pozícia 101797,8