Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 30.04.1998

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 1543.9   1 Emisia obeživa 58469.7
2 Vklady v MMF 22094.7   2 Záväzky voči MMF 29722.4
2.1 Členská kvóta SR v MMF 11867.0   2.1 Vklady MMF 19271.9
2.2 Záručné vklady na úvery od MFF 10227.7   2.2 Úvery od MMF 10450.5
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách 14082.1   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 11351.4
3.1 Vklady v zahraničných bankách 13343.4   3.1 Záväzky voči zahraničným bankám 9695.4
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 738.7   3.1.1 Vklady 567.9
4 Pohľadávky voči zahraničiu 0.0   3.1.2 Úvery 9127.5
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 41925.0   3.2 Záväzky voči medzinárodným inštitúciám 1656.0
5.1 Pohľadávky z refinancovania 13271.5   3.2.1 Vklady 877.2
5.2 Ostatné pohľadávky 28653.5   3.2.2 Úvery 778.8
6 Cenné papiere 115290.1   4 Emitované cenné papiere 23382.0
6.1 Peňažný trh 57787.0   5 Záväzky voči tuzemským bankám 42573.3
6.2 Kapitálový trh 57503.1   5.1 Povinné minimálne rezervy 38649.3
7 Majetkové účastiny 1434.4   5.2 Ostatné 3924.0
8 Ostatné aktíva 7388.1   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 7271.0
  6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 3865.3
  6.2 Štátne fondy 3405.7
  7 Ostatné pasíva 21875.1
  8 Čisté obchodné imanie 9113.4
  8.1 Vlastný kapitál 9113.4
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 0.0
AKTÍVA SPOLU 203758.3   PASÍVA SPOLU 203758.3