Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.04.1998

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 1543.9   1 Emisia obeživa 59178.8
2 Vklady v MMF 22187.4   2 Záväzky voči MMF 29917.1
2.1 Členská kvóta SR v MMF 11871.3   2.1 Vklady MMF 19360.3
2.2 Záručné vklady na úvery od MFF 10316.1   2.2 Úvery od MMF 10556.8
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách 12391.8   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 11328.5
3.1 Vklady v zahraničných bankách 11561.2   3.1 Záväzky voči zahraničným bankám 9793.1
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 830.6   3.1.1 Vklady 771.0
4 Pohľadávky voči zahraničiu 0.0   3.1.2 Úvery 9022.1
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 44023.0   3.2 Záväzky voči medzinárodným inštitúciám 1535.4
5.1 Pohľadávky z refinancovania 13391.4   3.2.1 Vklady 862.6
5.2 Ostatné pohľadávky 30631.6   3.2.2 Úvery 672.8
6 Cenné papiere 117154.4   4 Emitované cenné papiere 23227.5
6.1 Peňažný trh 59646.8   5 Záväzky voči tuzemským bankám 40124.5
6.2 Kapitálový trh 57507.6   5.1 Povinné minimálne rezervy 37817.3
7 Majetkové účastiny 1428.2   5.2 Ostatné 2307.2
8 Ostatné aktíva 6300.3   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 8939.0
  6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 5439.7
  6.2 Štátne fondy 3499.3
  7 Ostatné pasíva 22344.2
  8 Čisté obchodné imanie 9969.4
  8.1 Vlastný kapitál 9113.4
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 856.0
AKTÍVA SPOLU 205029.0   PASÍVA SPOLU 205029.0