Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.04.1998

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 1543.9   1 Emisia obeživa 58487.7
2 Vklady v MMF 22199.1   2 Záväzky voči MMF 29961.0
2.1 Členská kvóta SR v MMF 11883.0   2.1 Vklady MMF 19360.3
2.2 Záručné vklady na úvery od MFF 10316.1   2.2 Úvery od MMF 10600.7
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách 7651.4   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 11358.1
3.1 Vklady v zahraničných bankách 6813.9   3.1 Záväzky voči zahraničným bankám 9818.9
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 837.5   3.1.1 Vklady 777.0
4 Pohľadávky voči zahraničiu 0.0   3.1.2 Úvery 9041.9
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 43498.1   3.2 Záväzky voči medzinárodným inštitúciám 1539.2
5.1 Pohľadávky z refinancovania 12928.6   3.2.1 Vklady 869.5
5.2 Ostatné pohľadávky 30569.5   3.2.2 Úvery 669.7
6 Cenné papiere 123272.8   4 Emitované cenné papiere 23256.5
6.1 Peňažný trh 64598.2   5 Záväzky voči tuzemským bankám 42427.2
6.2 Kapitálový trh 58674.6   5.1 Povinné minimálne rezervy 40202.4
7 Majetkové účastiny 1408.5   5.2 Ostatné 2224.8
8 Ostatné aktíva 6545.4   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 7883.0
  6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 3928.3
  6.2 Štátne fondy 3954.7
  7 Ostatné pasíva 22960.1
  8 Čisté obchodné imanie 9785.6
  8.1 Vlastný kapitál 9113.4
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 672.2
AKTÍVA SPOLU 206119.2   PASÍVA SPOLU 206119.2
˙