Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 31.01.1998

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 1543.9   1 Emisia obeživa 58322.8
2 Vklady v MMF 22561.9   2 Záväzky voči MMF 30761.5
2.1 Členská kvóta SR v MMF 11918.6   2.1 Vklady MMF 19687.6
2.2 Záručné vklady na úvery od MFF 10643.3   2.2 Úvery od MMF 11073.9
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách 10560.8   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 10307.3
3.1 Vklady v zahraničných bankách 9806.0   3.1 Záväzky voči zahraničným bankám 8836.2
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 754.8   3.1.1 Vklady 577.0
4 Pohľadávky voči zahraničiu 975.8   3.1.2 Úvery 8259.2
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 42825.5   3.2 Záväzky voči medzinárodným inštitúciám 1471.1
5.1 Pohľadávky z refinancovania 13307.3   3.2.1 Vklady 873.7
5.2 Ostatné pohľadávky 29518.2   3.2.2 Úvery 597.4
6 Cenné papiere 121128.8   4 Emitované cenné papiere 24099.0
6.1 Peňažný trh 59184.7   5 Záväzky voči tuzemským bankám 43181.6
6.2 Kapitálový trh 61944.1   5.1 Povinné minimálne rezervy 38835.9
7 Majetkové účastiny 1386.4   5.2 Ostatné 4345.7
8 Ostatné aktíva 6908.9   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 8808.0
  6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 4658.6
  6.2 Štátne fondy 4149.4
  7 Ostatné pasíva 22750.6
  8 Čisté obchodné imanie 9661.2
  8.1 Vlastný kapitál 9113.3
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 547.9
AKTÍVA SPOLU 207892.0   PASÍVA SPOLU 207892.0
˙