Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.01.1998

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 1543.9   1 Emisia obeživa 60211.9
2 Vklady v MMF 22852.3   2 Záväzky voči MMF 31267.0
2.1 Členská kvóta SR v MMF 11874.6   2.1 Vklady MMF 20022.0
2.2 Záručné vklady na úvery od MFF 10977.7   2.2 Úvery od MMF 11245.0
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách 5830.2   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 9895.0
3.1 Vklady v zahraničných bankách 4745.9   3.1 Záväzky voči zahraničným bankám 8432.8
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 1084.3   3.1.1 Vklady 569.0
4 Pohľadávky voči zahraničiu 3942.6   3.1.2 Úvery 7863.8
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 42873.1   3.2 Záväzky voči medzinárodným inštitúciám 1462.2
5.1 Pohľadávky z refinancovania 13340.4   3.2.1 Vklady 869.5
5.2 Ostatné pohľadávky 29532.7   3.2.2 Úvery 592.7
6 Cenné papiere 115779.7   4 Emitované cenné papiere 23424.0
6.1 Peňažný trh 50222.8   5 Záväzky voči tuzemským bankám 40009.0
6.2 Kapitálový trh 65556.9   5.1 Povinné minimálne rezervy 37992.2
7 Majetkové účastiny 1381.4   5.2 Ostatné 2016.8
8 Ostatné aktíva 5926.8   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 5652.4
  6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 1582.8
  6.2 Štátne fondy 4069.6
  7 Ostatné pasíva 20496.7
  8 Čisté obchodné imanie 9174.0
  8.1 Vlastný kapitál 9113.3
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 60.7
AKTÍVA SPOLU 200130.0   PASÍVA SPOLU 200130.0
˙