Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.01.1998

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 1543.9   1 Emisia obeživa 57442.6
2 Vklady v MMF 22980.8   2 Záväzky voči MMF 31529.3
2.1 Členská kvóta SR v MMF 11874.6   2.1 Vklady MMF 20150.5
2.2 Záručné vklady na úvery od MFF 11106.2   2.2 Úvery od MMF 11378.8
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách 12322.3   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 9895.3
3.1 Vklady v zahraničných bankách 11104.2   3.1 Záväzky voči zahraničným bankám 8432.9
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 1218.1   3.1.1 Vklady 569.1
4 Pohľadávky voči zahraničiu 0.0   3.1.2 Úvery 7863.8
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 40705.3   3.2 Záväzky voči medzinárodným inštitúciám 1462.4
5.1 Pohľadávky z refinancovania 11252.8   3.2.1 Vklady 869.7
5.2 Ostatné pohľadávky 29452.5   3.2.2 Úvery 592.7
6 Cenné papiere 115383.4   4 Emitované cenné papiere 23424.0
6.1 Peňažný trh 52193.4   5 Záväzky voči tuzemským bankám 39357.0
6.2 Kapitálový trh 63190.0   5.1 Povinné minimálne rezervy 36972.3
7 Majetkové účastiny 1381.4   5.2 Ostatné 2384.7
8 Ostatné aktíva 5945.4   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 6144.7
  6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 2034.6
  6.2 Štátne fondy 4110.1
  7 Ostatné pasíva 23322.0
  8 Čisté obchodné imanie 9147.6
  8.1 Vlastný kapitál 9113.2
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 34.4
AKTÍVA SPOLU 200262.5   PASÍVA SPOLU 200262.5
˙