Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 28.02.1997

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 2285.4   1 Emisia obeživa 49953.4
2 Vklady v MMF 23469.4   2 Záväzky voči MMF 33060.8
2.1 Členská kvóta SR v MMF 11536.5   2.1 Vklady MMF 20695.8
2.2 Záručné vklady na úvery od MFF 11932.9   2.2 Úvery od MMF 12365.0
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách 19629.0   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 5594.9
3.1 Vklady v zahraničných bankách 19211.4   3.1 Záväzky voči zahraničným bankám 3984.2
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 417.6   3.1.1 Vklady 743.1
4 Pohľadávky voči zahraničiu 0.0   3.1.2 Úvery 3241.1
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 32239.5   3.2 Záväzky voči medzinárodným inštitúciám 1610.7
5.1 Pohľadávky z refinancovania 1515.2   3.2.1 Vklady 856.9
5.2 Ostatné pohľadávky 30724.3   3.2.2 Úvery 753.8
6 Cenné papiere 104204.3   4 Emitované cenné papiere 24129.9
6.1 Peňažný trh 63761.9   5 Záväzky voči tuzemským bankám 36632.4
6.2 Kapitálový trh 40442.4   5.1 Povinné minimálne rezervy 33469.3
7 Majetkové účastiny 1558.8   5.2 Ostatné 3163.1
8 Štátne finančné pasíva 29004.4   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 15899.7
9 Ostatné aktíva 7538.8   6.1 Bežný účet MF 1917.9
  6.2 Štátne finančné aktíva a štátne fondy 13981.8
  7 Ostatné pasíva 45333.7
  8 Čisté obchodné imanie 9324.8
  8.1 Vlastný kapitál 9088.3
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 236.5
AKTÍVA SPOLU 219929.6   PASÍVA SPOLU 219929.6
˙