Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.02.1997

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 2285.4   1 Emisia obeživa 51776.9
2 Vklady v MMF 23576.5   2 Záväzky voči MMF 33266.5
2.1 Členská kvóta SR v MMF 11531.5   2.1 Vklady MMF 20807.9
2.2 Záručné vklady na úvery od MFF 12045.0   2.2 Úvery od MMF 12458.6
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách 20157.5   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 4867.7
3.1 Vklady v zahraničných bankách 19738.8   3.1 Záväzky voči zahraničným bankám 3251.6
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 418.7   3.1.1 Vklady 745.2
4 Pohľadávky voči zahraničiu 0.0   3.1.2 Úvery 2506.4
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 32348.8   3.2 Záväzky voči medzinárodným inštitúciám 1616.1
5.1 Pohľadávky z refinancovania 1481.0   3.2.1 Vklady 859.9
5.2 Ostatné pohľadávky 30867.8   3.2.2 Úvery 756.2
6 Cenné papiere 97720.7   4 Emitované cenné papiere 13867.7
6.1 Peňažný trh 57546.8   5 Záväzky voči tuzemským bankám 39045.7
6.2 Kapitálový trh 40173.9   5.1 Povinné minimálne rezervy 37024.0
7 Majetkové účastiny 1578.5   5.2 Ostatné 2021.7
8 Štátne finančné pasíva 30067.9   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 16698.2
9 Ostatné aktíva 6143.3   6.1 Bežný účet MF 2728.4
  6.2 Štátne finančné aktíva a štátne fondy 13969.8
  7 Ostatné pasíva 44795.8
  8 Čisté obchodné imanie 9560.1
  8.1 Vlastný kapitál 9107.7
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 452.4
AKTÍVA SPOLU 213878.6   PASÍVA SPOLU 213878.6
˙