Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.02.1997

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk]   Položka pasív Suma [mil. Sk]
1 Zlato 2285.4   1 Emisia obeživa 49874.4
2 Vklady v MMF 23499.0   2 Záväzky voči MMF 32917.7
2.1 Členská kvóta SR v MMF 11454.0   2.1 Vklady MMF 20807.9
2.2 Záručné vklady na úvery od MFF 12045.0   2.2 Úvery od MMF 12109.8
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách 25464.9   3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 4812.3
3.1 Vklady v zahraničných bankách 25076.7   3.1 Záväzky voči zahraničným bankám 3131.3
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 388.2   3.1.1 Vklady 723.3
4 Pohľadávky voči zahraničiu 0.0   3.1.2 Úvery 2408.0
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 32401.2   3.2 Záväzky voči medzinárodným inštitúciám 1681.0
5.1 Pohľadávky z refinancovania 1478.1   3.2.1 Vklady 846.3
5.2 Ostatné pohľadávky 30923.1   3.2.2 Úvery 834.7
6 Cenné papiere 91536.8   4 Emitované cenné papiere 13322.9
6.1 Peňažný trh 54448.4   5 Záväzky voči tuzemským bankám 41047.8
6.2 Kapitálový trh 37088.4   5.1 Povinné minimálne rezervy 37430.1
7 Majetkové účastiny 1569.9   5.2 Ostatné 3617.7
8 Štátne finančné pasíva 30067.9   6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 17493.6
9 Ostatné aktíva 7675.7   6.1 Bežný účet MF 3696.1
  6.2 Štátne finančné aktíva a štátne fondy 13797.5
  7 Ostatné pasíva 45695.6
  8 Čisté obchodné imanie 9336.5
  8.1 Vlastný kapitál 9099.1
  8.2 Ostatné vlastné prostriedky 237.4
AKTÍVA SPOLU 214500.8   PASÍVA SPOLU 214500.8
˙