Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 31.05.2008

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 19253,5 ( -981,2 ) 1 Emisia obeživa 147282,7 ( -2380,3 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3038,5 ( -158,2 ) 2 Záväzky voči MMF 2691,4 ( -131,7 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 2815,4 ( -1058,9 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 4739,5 ( -717,2 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 2784,3 ( -1057,3 ) 3.1 V cudzej mene 4225,0 ( -726,5 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 31,1 ( -1,6 ) 3.2 V slovenských korunách 514,5 ( 9,3 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 9657,1 ( -982,5 ) 4 Emitované cenné papiere 68225,1 ( -12334,9 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 2430,9 ( 1,0 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 2409,1 ( 1,0 ) 4.2 Ostatné 68225,1 ( -12334,9 )
5.2 Ostatné pohľadávky 21,8 ( 0,0 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 332668,5 ( 14572,4 )
6 Cenné papiere 354920,1 ( -27901,6 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 33701,3 ( 9721,5 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 354920,1 ( -27901,6 ) 5.2 Ostatné 298967,2 ( 4850,9 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 23,2 ( -2318,1 )
7 Majetkové účastiny 376,8 ( -14,6 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 268,8 ( -14,6 ) 8 Ostatné záväzky 3486,4 ( 118,1 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 1028,9 ( 14,6 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 2457,5 ( 103,5 )
9 Ostatný majetok 6393,0 ( -50,0 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 319,4 ( 3,0 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6073,6 ( -53,0 ) 9 Vlastný kapitál -17896,4 ( -26995,7 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -141828,7 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -506,4 ( -958,6 )
SPOLU 398885,3 ( -31146,0 ) SPOLU 398885,3 ( -31146,0 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Viliam Ostrožlík, MBA v.r.
viceguvernér

Oznamujeme, že audit Národnej banky Slovenska bol ukončený a údaje k 31. 12. 2007 boli zauditované.