Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.05.2008

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 20234,7 ( -0,7 ) 1 Emisia obeživa 149663,0 ( 970,5 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3196,7 ( 126,7 ) 2 Záväzky voči MMF 2823,1 ( -45,2 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 3874,3 ( 603,1 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 5456,7 ( 989,0 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 3841,6 ( 603,6 ) 3.1 V cudzej mene 4951,5 ( 992,7 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 32,7 ( -0,5 ) 3.2 V slovenských korunách 505,2 ( -3,7 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 10639,6 ( 2930,4 ) 4 Emitované cenné papiere 80560,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 2429,9 ( -1,0 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 2408,1 ( -0,8 ) 4.2 Ostatné 80560,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 21,8 ( -0,2 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 318096,1 ( -663,5 )
6 Cenné papiere 382821,7 ( -12,5 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 23979,8 ( 1579,9 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 382821,7 ( -12,5 ) 5.2 Ostatné 294116,3 ( -2243,4 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 2341,3 ( 2284,6 )
7 Majetkové účastiny 391,4 ( -3,1 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 283,4 ( -3,1 ) 8 Ostatné záväzky 3368,3 ( -3,8 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 1014,3 ( -1,2 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 2354,0 ( -2,6 )
9 Ostatný majetok 6443,0 ( -4,5 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 316,4 ( 2,3 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6126,6 ( -6,8 ) 9 Vlastný kapitál 9099,3 ( -0,1 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -141828,7 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) 452,2 ( 106,9 )
SPOLU 430031,3 ( 3638,4 ) SPOLU 430031,3 ( 3638,4 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Viliam Ostrožlík, MBA v.r.
viceguvernér

Oznamujeme, že audit Národnej banky Slovenska bol ukončený a údaje k 31. 12. 2007 boli zauditované.