Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.05.2008

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 20235,4 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 148692,5 ( -342,7 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3070,0 ( -0,1 ) 2 Záväzky voči MMF 2868,3 ( -0,1 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 3271,2 ( -478,2 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 4467,7 ( -1910,2 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 3238,0 ( -478,4 ) 3.1 V cudzej mene 3958,8 ( -1904,0 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 33,2 ( 0,2 ) 3.2 V slovenských korunách 508,9 ( -6,2 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 7709,2 ( 648,9 ) 4 Emitované cenné papiere 80560,0 ( -10079,9 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 2430,9 ( 0,7 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 2408,9 ( 0,5 ) 4.2 Ostatné 80560,0 ( -10079,9 )
5.2 Ostatné pohľadávky 22,0 ( 0,2 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 318759,6 ( 10545,2 )
6 Cenné papiere 382834,2 ( -2306,4 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 22399,9 ( 9143,5 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 382834,2 ( -2306,4 ) 5.2 Ostatné 296359,7 ( 1401,7 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 56,7 ( 43,9 )
7 Majetkové účastiny 394,5 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 286,5 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 3372,1 ( -621,3 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 1015,5 ( 19,4 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 2356,6 ( -640,7 )
9 Ostatný majetok 6447,5 ( 5,5 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 314,1 ( -5,7 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6133,4 ( 11,2 ) 9 Vlastný kapitál 9099,4 ( -0,1 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -141828,7 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) 345,3 ( 235,6 )
SPOLU 426392,9 ( -2129,6 ) SPOLU 426392,9 ( -2129,6 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Viliam Ostrožlík, MBA v.r.
viceguvernér

Oznamujeme, že audit Národnej banky Slovenska bol ukončený a údaje k 31. 12. 2007 boli zauditované.