Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 31.03.2007

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 18677,2 ( -1176,6 ) 1 Emisia obeživa 141876,3 ( -1421,1 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3226,1 ( -116,9 ) 2 Záväzky voči MMF 3226,3 ( -116,8 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 5993,0 ( -2675,8 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 6970,6 ( -2312,2 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 5957,4 ( -2674,5 ) 3.1 V cudzej mene 6321,1 ( -2317,4 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 35,6 ( -1,3 ) 3.2 V slovenských korunách 649,5 ( 5,2 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 46885,3 ( 20349,5 ) 4 Emitované cenné papiere 0,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3030,1 ( -7,4 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3007,7 ( -7,4 ) 4.2 Ostatné 0,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 22,4 ( 0,0 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 384134,4 ( 48269,6 )
6 Cenné papiere 345799,5 ( 16703,0 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 16767,4 ( 4278,1 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 345799,5 ( 16703,0 ) 5.2 Ostatné 367367,0 ( 43991,5 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 310,9 ( 286,6 )
7 Majetkové účastiny 422,4 ( -10,4 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 314,4 ( -10,4 ) 8 Ostatné záväzky 2403,7 ( -187,7 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 775,4 ( -8,9 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1628,3 ( -178,8 )
9 Ostatný majetok 6751,3 ( -1567,8 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 246,7 ( 3,0 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6504,6 ( -1570,8 ) 9 Vlastný kapitál 14540,2 ( -12697,2 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -122255,8 ( +96,6 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -421,7 ( -420,2 )
SPOLU 430784,9 ( 31497,6 ) SPOLU 430784,9 ( 31497,6 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Slavomír Šťastný, PhD.,MBA v.r.
člen Bankovej rady
výkonný riaditeľ pre oblasť finančného riadenia a informačných technológií