Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.03.2007

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 19853,8 ( -0,6 ) 1 Emisia obeživa 143297,4 ( 1732,3 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3343,0 ( 0,0 ) 2 Záväzky voči MMF 3343,1 ( 0,0 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 8668,8 ( -231,0 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 9282,8 ( -488,1 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 8631,9 ( -231,0 ) 3.1 V cudzej mene 8638,5 ( -498,7 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 36,9 ( 0,0 ) 3.2 V slovenských korunách 644,3 ( 10,6 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 26535,8 ( 6309,0 ) 4 Emitované cenné papiere 0,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3037,5 ( -0,5 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3015,1 ( -0,5 ) 4.2 Ostatné 0,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 22,4 ( 0,0 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 335864,8 ( 15526,2 )
6 Cenné papiere 329096,5 ( 8994,4 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 12489,3 ( -13297,2 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 329096,5 ( 8994,4 ) 5.2 Ostatné 323375,5 ( 28823,4 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 24,3 ( -79,9 )
7 Majetkové účastiny 432,8 ( -0,6 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 324,8 ( -0,6 ) 8 Ostatné záväzky 2591,4 ( -20,1 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 784,3 ( -9,3 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1807,1 ( -10,8 )
9 Ostatný majetok 8319,1 ( 1306,6 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 243,7 ( 2,8 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 8075,4 ( 1303,8 ) 9 Vlastný kapitál 27237,4 ( -0,2 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -122352,4 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -1,5 ( -292,9 )
SPOLU 399287,3 ( 16377,3 ) SPOLU 399287,3 ( 16377,3 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Slavomír Šťastný, PhD.,MBA v.r.
člen Bankovej rady
výkonný riaditeľ pre oblasť finančného riadenia a informačných technológií
Vzhľadom na ukončený audit ročnej účtovnej závierky Národnej banky Slovenska k 31.12.2006 boli predbežné údaje v dekádnych bilanciách za obdobie od 31.12.2006 do 10.3.2007 zaktualizované.