Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.03.2007

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 19854,4 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 141565,1 ( 654,5 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3343,0 ( 0,0 ) 2 Záväzky voči MMF 3343,1 ( 0,0 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 8899,8 ( -135,2 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 9770,9 ( -11,1 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 8862,9 ( -135,2 ) 3.1 V cudzej mene 9137,2 ( -7,0 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 36,9 ( 0,0 ) 3.2 V slovenských korunách 633,7 ( -4,1 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 20226,8 ( 131,9 ) 4 Emitované cenné papiere 0,0 ( -36070,6 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3038,0 ( -877,9 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3015,6 ( -877,8 ) 4.2 Ostatné 0,0 ( -36070,6 )
5.2 Ostatné pohľadávky 22,4 ( -0,1 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 320338,6 ( 34697,1 )
6 Cenné papiere 320102,1 ( 135,3 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 25786,5 ( -12500,6 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 320102,1 ( 135,3 ) 5.2 Ostatné 294552,1 ( 47197,7 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 104,2 ( -67,5 )
7 Majetkové účastiny 433,4 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 325,4 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 2611,5 ( -89,6 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 793,6 ( -12,6 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1817,9 ( -77,0 )
9 Ostatný majetok 7012,5 ( 192,9 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 240,9 ( -3,3 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6771,6 ( 196,2 ) 9 Vlastný kapitál 27237,6 ( 0,0 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -122352,4 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) 291,4 ( 334,2 )
SPOLU 382910,0 ( -553,0 ) SPOLU 382910,0 ( -553,0 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Slavomír Šťastný, PhD.,MBA v.r.
člen Bankovej rady
výkonný riaditeľ pre oblasť finančného riadenia a informačných technológií