Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 31.12.2006

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 18787,3 ( -601,5 ) 1 Emisia obeživa 143518,0 ( -3019,3 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3366,3 ( -95,2 ) 2 Záväzky voči MMF 3366,2 ( -95,5 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 5618,8 ( -538,5 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 10553,1 ( -407,5 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 5582,0 ( -537,5 ) 3.1 V cudzej mene 9844,5 ( -417,1 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 36,8 ( -1,0 ) 3.2 V slovenských korunách 708,6 ( 9,6 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 16258,3 ( 7912,7 ) 4 Emitované cenné papiere 37434,8 ( 81,8 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3314,8 ( 2,3 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3293,1 ( 3,1 ) 4.2 Ostatné 37434,8 ( 81,8 )
5.2 Ostatné pohľadávky 21,7 ( -0,8 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 264210,4 ( 3027,8 )
6 Cenné papiere 312364,4 ( -18473,4 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 26199,8 ( -3310,4 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 312364,4 ( -18473,4 ) 5.2 Ostatné 238010,6 ( 6338,2 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 17,4 ( -1382,9 )
7 Majetkové účastiny 437,3 ( -9,1 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 329,3 ( -9,1 ) 8 Ostatné záväzky 2468,1 ( 68,8 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 759,4 ( 3,6 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1708,7 ( 65,2 )
9 Ostatný majetok 6783,3 ( 35,2 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 241,2 ( 2,4 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6542,1 ( 32,8 ) 9 Vlastný kapitál 27726,6 ( 32365,7 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -77235,7 ( +42,2 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -45128,4 ( -42448,6 )
SPOLU 366930,5 ( -11767,5 ) SPOLU 366930,5 ( -11767,5 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
členka Bankovej rady
vrchná riaditeľka
úseku finančného riadenia a platobného styku