Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.12.2006

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 19388,8 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 146537,3 ( 6440,4 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3461,5 ( 0,0 ) 2 Záväzky voči MMF 3461,7 ( 0,0 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 6157,3 ( 1276,7 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 10960,6 ( -596,9 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 6119,5 ( 1276,7 ) 3.1 V cudzej mene 10261,6 ( -595,3 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 37,8 ( 0,0 ) 3.2 V slovenských korunách 699,0 ( -1,6 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 8345,6 ( -3457,3 ) 4 Emitované cenné papiere 37353,0 ( 35717,3 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3312,5 ( 1,8 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3290,0 ( 2,0 ) 4.2 Ostatné 37353,0 ( 35717,3 )
5.2 Ostatné pohľadávky 22,5 ( -0,2 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 261182,6 ( -42604,4 )
6 Cenné papiere 330837,8 ( 2250,3 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 29510,2 ( 5122,5 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 330837,8 ( 2250,3 ) 5.2 Ostatné 231672,4 ( -47726,9 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 1400,3 ( 1348,6 )
7 Majetkové účastiny 446,4 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 338,4 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 2399,3 ( 14,2 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 755,8 ( -36,6 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1643,5 ( 50,8 )
9 Ostatný majetok 6748,1 ( 13,5 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 238,8 ( 8,7 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6509,3 ( 4,8 ) 9 Vlastný kapitál -4639,1 ( -9,2 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -77277,9 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -2679,8 ( -225,0 )
SPOLU 378698,0 ( 85,0 ) SPOLU 378698,0 ( 85,0 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
členka Bankovej rady
vrchná riaditeľka
úseku finančného riadenia a platobného styku