Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.12.2006

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 19388,8 ( -0,9 ) 1 Emisia obeživa 140096,9 ( 1814,9 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3461,5 ( 0,0 ) 2 Záväzky voči MMF 3461,7 ( 0,0 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 4880,6 ( 358,5 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 11557,5 ( 1518,2 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 4842,8 ( 358,5 ) 3.1 V cudzej mene 10856,9 ( 1525,1 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 37,8 ( 0,0 ) 3.2 V slovenských korunách 700,6 ( -6,9 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 11802,9 ( 3591,4 ) 4 Emitované cenné papiere 1635,7 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3310,7 ( 2,0 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3288,0 ( 1,8 ) 4.2 Ostatné 1635,7 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 22,7 ( 0,2 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 303787,0 ( -1627,5 )
6 Cenné papiere 328587,5 ( -2433,1 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 24387,7 ( 12105,5 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 328587,5 ( -2433,1 ) 5.2 Ostatné 279399,3 ( -13733,0 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 51,7 ( -310,3 )
7 Majetkové účastiny 446,4 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 338,4 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 2385,1 ( -54,0 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 792,4 ( 79,3 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1592,7 ( -133,3 )
9 Ostatný majetok 6734,6 ( -18,5 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 230,1 ( -9,7 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6504,5 ( -8,8 ) 9 Vlastný kapitál -4629,9 ( -6,8 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -77277,9 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -2454,8 ( 164,9 )
SPOLU 378613,0 ( 1499,4 ) SPOLU 378613,0 ( 1499,4 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
členka Bankovej rady
vrchná riaditeľka
úseku finančného riadenia a platobného styku