Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 30.09.2006

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 19928,2 ( -696,2 ) 1 Emisia obeživa 137430,0 ( -1612,3 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3711,5 ( -21,0 ) 2 Záväzky voči MMF 3711,7 ( -21,0 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 6931,6 ( 884,3 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 11450,2 ( -404,7 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 6891,4 ( 884,5 ) 3.1 V cudzej mene 10746,7 ( -410,7 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 40,2 ( -0,2 ) 3.2 V slovenských korunách 703,5 ( 6,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 38434,0 ( 3690,8 ) 4 Emitované cenné papiere 1761,1 ( 6,5 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 7322,8 ( 4029,6 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 7300,2 ( 4029,6 ) 4.2 Ostatné 1761,1 ( 6,5 )
5.2 Ostatné pohľadávky 22,6 ( 0,0 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 314330,7 ( 5979,8 )
6 Cenné papiere 325217,7 ( -7526,5 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 8978,0 ( -52556,0 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 325217,7 ( -7526,5 ) 5.2 Ostatné 305352,7 ( 58535,8 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 110,2 ( 35,0 )
7 Majetkové účastiny 469,0 ( -2,5 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 361,0 ( -2,5 ) 8 Ostatné záväzky 2523,5 ( -719,5 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 669,5 ( -4,1 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1854,0 ( -715,4 )
9 Ostatný majetok 6988,4 ( -142,4 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 225,6 ( 1,6 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6762,8 ( -144,0 ) 9 Vlastný kapitál 16665,8 ( -3422,3 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -77277,9 ( +0,6 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -1702,1 ( 374,0 )
SPOLU 409003,2 ( 216,1 ) SPOLU 409003,2 ( 216,1 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
členka Bankovej rady
vrchná riaditeľka
úseku finančného riadenia a platobného styku