Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.09.2006

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 20624,4 ( -0,2 ) 1 Emisia obeživa 139042,3 ( 2339,6 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3732,5 ( 0,0 ) 2 Záväzky voči MMF 3732,7 ( 0,0 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 6047,3 ( -1957,5 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 11854,9 ( 4308,2 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 6006,9 ( -1957,5 ) 3.1 V cudzej mene 11157,4 ( 4311,6 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 40,4 ( 0,0 ) 3.2 V slovenských korunách 697,5 ( -3,4 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 34743,2 ( -16817,6 ) 4 Emitované cenné papiere 1754,6 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3293,2 ( -10,3 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3270,6 ( -10,2 ) 4.2 Ostatné 1754,6 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 22,6 ( -0,1 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 308350,9 ( -2904,1 )
6 Cenné papiere 332744,2 ( 23006,6 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 61534,0 ( 48648,1 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 332744,2 ( 23006,6 ) 5.2 Ostatné 246816,9 ( -51552,2 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 75,2 ( -59,4 )
7 Majetkové účastiny 471,5 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 363,5 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 3243,0 ( 895,9 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 673,6 ( -15,8 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 2569,4 ( 911,7 )
9 Ostatný majetok 7130,8 ( 322,5 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 224,0 ( 0,0 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6906,8 ( 322,5 ) 9 Vlastný kapitál 20088,1 ( 0,0 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -77278,5 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -2076,1 ( -36,7 )
SPOLU 408787,1 ( 4543,5 ) SPOLU 408787,1 ( 4543,5 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
členka Bankovej rady
vrchná riaditeľka
úseku finančného riadenia a platobného styku