Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.09.2006

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 20624,6 ( -0,1 ) 1 Emisia obeživa 136702,7 ( -303,1 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3732,5 ( 0,0 ) 2 Záväzky voči MMF 3732,7 ( 0,0 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 8004,8 ( -215,8 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 7546,7 ( -1835,1 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 7964,4 ( -215,8 ) 3.1 V cudzej mene 6845,8 ( -1826,2 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 40,4 ( 0,0 ) 3.2 V slovenských korunách 700,9 ( -8,9 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 51560,8 ( -8947,8 ) 4 Emitované cenné papiere 1754,6 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3303,5 ( -79,2 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3280,8 ( -79,3 ) 4.2 Ostatné 1754,6 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 22,7 ( 0,1 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 311255,0 ( 338,6 )
6 Cenné papiere 309737,6 ( 7588,1 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 12885,9 ( -6613,2 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 309737,6 ( 7588,1 ) 5.2 Ostatné 298369,1 ( 6951,8 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 134,6 ( 40,1 )
7 Majetkové účastiny 471,5 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 363,5 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 2347,1 ( -50,6 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 689,4 ( 27,4 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1657,7 ( -78,0 )
9 Ostatný majetok 6808,3 ( -4,1 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 224,0 ( -2,4 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6584,3 ( -1,7 ) 9 Vlastný kapitál 20088,1 ( 0,0 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -77278,5 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -2039,4 ( 151,2 )
SPOLU 404243,6 ( -1658,9 ) SPOLU 404243,6 ( -1658,9 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
členka Bankovej rady
vrchná riaditeľka
úseku finančného riadenia a platobného styku