Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 31.01.2006

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 19827,7 ( 1377,4 ) 1 Emisia obeživa 129135,5 ( -3276,9 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3808,6 ( -84,1 ) 2 Záväzky voči MMF 3808,6 ( -84,1 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 8515,8 ( 1359,4 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 14339,9 ( 7159,7 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 8475,6 ( 1360,3 ) 3.1 V cudzej mene 13636,5 ( 7159,8 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 40,2 ( -0,9 ) 3.2 V slovenských korunách 703,4 ( -0,1 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 19618,4 ( -8502,5 ) 4 Emitované cenné papiere 11303,0 ( 23,6 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 34096,2 ( 30428,3 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 34073,2 ( 30428,3 ) 4.2 Ostatné 11303,0 ( 23,6 )
5.2 Ostatné pohľadávky 23,0 ( 0,0 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 428924,4 ( 27541,4 )
6 Cenné papiere 440706,7 ( -462,0 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 27030,3 ( 11519,8 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 440706,7 ( -462,0 ) 5.2 Ostatné 401894,1 ( 16021,6 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 1409,3 ( 493,9 )
7 Majetkové účastiny 475,7 ( -7,1 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,6 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 367,7 ( -7,1 ) 8 Ostatné záväzky 4795,8 ( 2247,5 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 755,1 ( 18,7 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 4040,7 ( 2228,8 )
9 Ostatný majetok 6731,3 ( -103,8 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 209,1 ( -1,4 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6522,2 ( -102,4 ) 9 Vlastný kapitál 18127,1 ( -8928,9 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -77268,9 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) -794,9 ( -1170,6 )
SPOLU 533780,4 ( 24005,6 ) SPOLU 533780,4 ( 24005,6 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
členka Bankovej rady
vrchná riaditeľka
úseku finančného riadenia a platobného styku