Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.01.2006

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 18450,3 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 132412,4 ( 2729,0 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3892,7 ( 0,0 ) 2 Záväzky voči MMF 3892,7 ( 0,0 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 7156,4 ( -1156,5 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 7180,2 ( 14,8 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 7115,3 ( -1156,5 ) 3.1 V cudzej mene 6476,7 ( -10,7 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 41,1 ( 0,0 ) 3.2 V slovenských korunách 703,5 ( 25,5 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 28120,9 ( 6046,9 ) 4 Emitované cenné papiere 11279,4 ( -8724,5 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3667,9 ( 0,0 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3644,9 ( 0,7 ) 4.2 Ostatné 11279,4 ( -8724,5 )
5.2 Ostatné pohľadávky 23,0 ( -0,7 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 401383,0 ( 6471,7 )
6 Cenné papiere 441168,7 ( -4484,3 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 15510,5 ( -18545,2 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 441168,7 ( -4484,3 ) 5.2 Ostatné 385872,5 ( 25016,9 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 915,4 ( -65,4 )
7 Majetkové účastiny 482,8 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,6 ( 0,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 374,8 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 2548,3 ( -59,0 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 736,4 ( -7,3 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1811,9 ( -51,7 )
9 Ostatný majetok 6835,1 ( -4,9 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 210,5 ( 4,4 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6624,6 ( -9,3 ) 9 Vlastný kapitál 27056,0 ( 0,0 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -77268,9 ( +0,0 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) 375,7 ( 34,6 )
SPOLU 509774,8 ( 401,2 ) SPOLU 509774,8 ( 401,2 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
členka Bankovej rady
vrchná riaditeľka
úseku finančného riadenia a platobného styku