Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.01.2006

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 18450,3 ( -0,1 ) 1 Emisia obeživa 129683,4 ( -427,2 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 3892,7 ( 0,0 ) 2 Záväzky voči MMF 3892,7 ( 0,0 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 8312,9 ( -3038,5 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 7165,4 ( -907,0 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 8271,8 ( -3038,5 ) 3.1 V cudzej mene 6487,4 ( -908,1 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 41,1 ( 0,0 ) 3.2 V slovenských korunách 678,0 ( 1,1 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 22074,0 ( 2585,3 ) 4 Emitované cenné papiere 20003,9 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 3667,9 ( -228,9 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 3644,2 ( -226,4 ) 4.2 Ostatné 20003,9 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 23,7 ( -2,5 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 394911,3 ( 246,9 )
6 Cenné papiere 445653,0 ( -2123,5 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 34055,7 ( 19791,8 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 445653,0 ( -2123,5 ) 5.2 Ostatné 360855,6 ( -19544,9 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 980,8 ( -1997,0 )
7 Majetkové účastiny 482,8 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 0,6 ( -179,1 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 374,8 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 2607,3 ( 1,8 )
7.2 Ostatné 108,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 743,7 ( 45,3 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 0,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 1863,6 ( -43,5 )
9 Ostatný majetok 6840,0 ( 37,0 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 206,1 ( -3,7 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 6633,9 ( 40,7 ) 9 Vlastný kapitál 27056,0 ( 120,9 )
10 Hospodársky výsledok minulých rokov (Zisk+, Strata-) -77268,9 ( -632,1 )
11 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata -) 341,1 ( 1004,1 )
SPOLU 509373,6 ( -2768,7 ) SPOLU 509373,6 ( -2768,7 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Ivan Šramko v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
členka Bankovej rady
vrchná riaditeľka
úseku finančného riadenia a platobného styku