Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 31.08.2002

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1025,9 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 88972,8 ( -2335,4 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5008,2 ( -0,8 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5008,4 ( -0,8 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 22367,9 ( -1856,7 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 13690,7 ( -185,5 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 21588,6 ( -1857,2 ) 3.1 V cudzej mene 12841,7 ( -185,5 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 779,3 ( 0,5 ) 3.2 V slovenských korunách 849,0 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 19418,8 ( -2879,0 ) 4 Emitované cenné papiere 7150,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 28119,4 ( 12,7 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 14233,2 ( -1,1 ) 4.2 Ostatné 7150,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 13886,2 ( 13,8 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 129963,1 ( -3062,2 )
6 Cenné papiere 281036,9 ( 5120,8 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 27810,9 ( -1185,1 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 281036,9 ( 5120,8 ) 5.2 Ostatné 102152,2 ( -1877,1 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 97837,7 ( 5245,8 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 3515,6 ( 151,9 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 31720,3 ( 3934,3 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 814,4 ( 91,6 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 10542,7 ( -57,3 ) 8.2 Ostatné 30905,9 ( 3842,7 )
9 Ostatný majetok 17699,0 ( -2354,8 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 389,8 ( 12,1 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 17309,2 ( -2366,9 ) 9 Vlastný kapitál 10756,9 ( 0,0 )
10 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata-) -3251,9 ( -5763,2 )
SPOLU 385363,6 ( -2015,1 ) SPOLU 385363,6 ( -2015,1 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 116783,7
Čistý domáci úver štátnej správe -97837,7
Hrubý domáci úver súkromnému sektoru 28509,2
Hrubé zahraničné pasíva 17850,1
Hrubé zahraničné aktíva 328882,5