Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.08.2002

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1025,9 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 91308,2 ( 2729,4 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5009,0 ( -74,4 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5009,2 ( -74,4 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 24224,6 ( -238,9 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 13876,2 ( -875,9 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 23445,8 ( -222,5 ) 3.1 V cudzej mene 13027,2 ( -875,9 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 778,8 ( -16,4 ) 3.2 V slovenských korunách 849,0 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 22297,8 ( -5684,9 ) 4 Emitované cenné papiere 7150,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 28106,7 ( -191,4 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 14234,3 ( -189,9 ) 4.2 Ostatné 7150,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 13872,4 ( -1,5 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 133025,3 ( -1835,8 )
6 Cenné papiere 275916,1 ( 1057,3 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 28996,0 ( 2240,6 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 275916,1 ( 1057,3 ) 5.2 Ostatné 104029,3 ( -4076,4 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 92591,9 ( -605,8 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 3363,7 ( -131,4 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 27786,0 ( -1990,2 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 722,8 ( -180,0 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 10600,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 27063,2 ( -1810,2 )
9 Ostatný majetok 20053,8 ( 2178,0 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 377,7 ( 2,5 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 19676,1 ( 2175,5 ) 9 Vlastný kapitál 10756,9 ( 0,1 )
10 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata-) +2511,3 ( -170,3 )
SPOLU 387378,7 ( -2954,3 ) SPOLU 387378,7 ( -2954,3 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 120304,2
Čistý domáci úver štátnej správe -92591,9
Hrubý domáci úver súkromnému sektoru 28484,4
Hrubé zahraničné pasíva 18036,4
Hrubé zahraničné aktíva 328498,2