Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.08.2002

Majetok   Záväzky
Položka Suma [mil. Sk] Zmena* Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1025,9 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 88578,8 ( 1036,7 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5083,4 ( -29,2 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5083,6 ( -29,2 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 24463,5 ( 783,6 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 14752,1 ( -108,9 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 23668,3 ( 764,7 ) 3.1 V cudzej mene 13903,1 ( -108,9 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 795,2 ( 18,9 ) 3.2 V slovenských korunách 849,0 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 27982,7 ( -2549,3 ) 4 Emitované cenné papiere 7150,0 ( 1550,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským finančným inštitúciám 28298,1 ( -11,0 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 14424,2 ( 6,0 ) 4.2 Ostatné 7150,0 ( 1550,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 13873,9 ( -17,0 ) 5 Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám 134861,1 ( -1627,2 )
6 Cenné papiere 274858,8 ( -668,4 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 26755,4 ( 5976,7 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 274858,8 ( -668,4 ) 5.2 Ostatné 108105,7 ( -7603,9 )
6.2 Tuzemské v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnej pokladnici 93197,7 ( 265,4 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 7 Záväzky voči verejnej správe 3495,1 ( -881,1 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 8 Ostatné záväzky 29776,2 ( -2308,0 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 8.1 Vklady ostatných klientov 902,8 ( -181,7 )
8 Pohľadávky voči verejnej správe 10600,0 ( 0,0 ) 8.2 Ostatné 28873,4 ( -2126,3 )
9 Ostatný majetok 17875,8 ( 386,0 ) VLASTNÉ IMANIE
9.1 Úvery ostatným klientom 375,2 ( -4,7 ) Položka Suma [mil. Sk] Zmena*
9.2 Ostatné 17500,6 ( 390,7 ) 9 Vlastný kapitál 10756,8 ( 0,0 )
10 Hospodársky výsledok bežného roka (Zisk+, Strata-) +2681,6 ( +14,0 )
SPOLU 390333,0 ( -2088,3 ) SPOLU 390333,0 ( -2088,3 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Milena Koreňová v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 115334,2
Čistý domáci úver štátnej správe -93197,7
Hrubý domáci úver súkromnému sektoru 28673,3
Hrubé zahraničné pasíva 18986,7
Hrubé zahraničné aktíva 333439,1