Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 30.11.2001

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk] Zmena* Položka pasív Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1027,2 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 87006,3 ( -2829,7 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5265,4 ( 36,4 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5265,7 ( 36,4 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 12330,5 ( -829,1 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 21573,1 ( -2126,3 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 11504,3 ( -832,1 ) 3.1 V cudzej mene 20873,7 ( -2126,3 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 826,2 ( 3,0 ) 3.2 V slovenských korunách 699,4 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 21894,9 ( 4137,6 ) 4 Emitované cenné papiere 5550,0 ( -200,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 43543,8 ( 26,4 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 27779,9 ( 4,3 ) 4.2 Ostatné 5550,0 ( -200,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 15763,9 ( 22,1 ) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 76964,6 ( 4706,6 )
6 Cenné papiere 181857,2 ( 11337,6 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 28847,0 ( -2838,6 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 181857,2 ( 11337,6 ) 5.2 Ostatné 48117,6 ( 7545,2 )
6.2 Štátne v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 24156,0 ( 4100,2 )
6.3 Ostatné v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 14801,1 ( 4303,3 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 6.2 Štátne fondy 9354,9 ( -203,1 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 7 Ostatné pasíva 45934,4 ( 10009,1 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 7.1 Vklady klientov 15579,1 ( 8998,4 )
8 Ostatné aktíva 15309,1 ( -799,0 ) 7.2 Ostatné 30355,3 ( 1010,7 )
8.1 Úvery klientom 410,6 ( -4,0 ) 8 Čisté obchodné imanie 14922,8 ( 213,6 )
8.2 Ostatné 14898,5 ( -795,0 ) 8.1 Vlastný kapitál 10469,0 ( 0,0 )
8.2 Ostatné vlastné prostriedky 4453,8 ( 213,6 )
AKTÍVA SPOLU 281372,9 ( 13909,9 ) PASÍVA SPOLU 281372,9 ( 13909,9 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Ľubomír Balla
poverený vedením úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 115853,3
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru -24156,0
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru 43954,4
Hrubé zahraničné pasíva 26139,4
Hrubé zahraničné aktíva 222400,0