Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.11.2001

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk] Zmena* Položka pasív Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1027,2 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 89836,0 ( 2281,2 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5229,0 ( -5,3 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5229,3 ( -5,3 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 13159,6 ( 938,6 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 23699,4 ( -992,5 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 12336,4 ( 930,2 ) 3.1 V cudzej mene 23000,0 ( -992,5 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 823,2 ( 8,4 ) 3.2 V slovenských korunách 699,4 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 17757,3 ( -2747,7 ) 4 Emitované cenné papiere 5750,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 43517,4 ( -15,3 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 27775,6 ( -6,4 ) 4.2 Ostatné 5750,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 15741,8 ( -8,9 ) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 72258,0 ( -3066,7 )
6 Cenné papiere 170519,6 ( 31,5 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 31685,6 ( 148,8 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 170519,6 ( 31,5 ) 5.2 Ostatné 40572,4 ( -3215,5 )
6.2 Štátne v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 20055,8 ( 1246,5 )
6.3 Ostatné v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 10497,8 ( 1521,8 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 6.2 Štátne fondy 9558,0 ( -275,3 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 7 Ostatné pasíva 35925,3 ( -806,5 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 7.1 Vklady klientov 6580,7 ( -2265,2 )
8 Ostatné aktíva 16108,1 ( 675,3 ) 7.2 Ostatné 29344,6 ( 1458,7 )
8.1 Úvery klientom 414,6 ( 8,7 ) 8 Čisté obchodné imanie 14709,2 ( 220,4 )
8.2 Ostatné 15693,5 ( 666,6 ) 8.1 Vlastný kapitál 10469,0 ( 0,0 )
8.2 Ostatné vlastné prostriedky 4240,2 ( 220,4 )
AKTÍVA SPOLU 267463,0 ( -1122,9 ) PASÍVA SPOLU 267463,0 ( -1122,9 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Anna Pastuchová, PhD. v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 121521,6
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru -20055,8
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru 43932,0
Hrubé zahraničné pasíva 28229,3
Hrubé zahraničné aktíva 207717,5