Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.11.2001

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk] Zmena* Položka pasív Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1027,2 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 87554,8 ( 4637,4 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5234,3 ( -27,7 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5234,6 ( -27,7 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 12221,0 ( 7542,2 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 24691,9 ( -1401,5 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 11406,2 ( 7545,9 ) 3.1 V cudzej mene 23992,5 ( -1401,5 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 814,8 ( -3,7 ) 3.2 V slovenských korunách 699,4 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 20505,0 ( -10879,8 ) 4 Emitované cenné papiere 5750,0 ( -5050,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 43532,7 ( 3304,8 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 27782,0 ( -178,6 ) 4.2 Ostatné 5750,0 ( -5050,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 15750,7 ( 3483,4 ) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 75324,7 ( 4594,8 )
6 Cenné papiere 170488,1 ( -258,5 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 31536,8 ( 7103,5 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 170488,1 ( -258,5 ) 5.2 Ostatné 43787,9 ( -2508,7 )
6.2 Štátne v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 18809,3 ( -888,1 )
6.3 Ostatné v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 8976,0 ( -303,6 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 6.2 Štátne fondy 9833,3 ( -584,5 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 7 Ostatné pasíva 36731,8 ( -1345,7 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 7.1 Vklady klientov 8845,9 ( 319,1 )
8 Ostatné aktíva 15432,8 ( 430,7 ) 7.2 Ostatné 27885,9 ( -1664,8 )
8.1 Úvery klientom 405,9 ( 0,7 ) 8 Čisté obchodné imanie 14488,8 ( -407,5 )
8.2 Ostatné 15026,9 ( 430,0 ) 8.1 Vlastný kapitál 10469,0 ( 0,0 )
8.2 Ostatné vlastné prostriedky 4019,8 ( -407,5 )
AKTÍVA SPOLU 268585,9 ( 111,7 ) PASÍVA SPOLU 268585,9 ( 111,7 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Anna Pastuchová, PhD. v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 119091,6
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru -18809,3
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru 43938,6
Hrubé zahraničné pasíva 29227,1
Hrubé zahraničné aktíva 209500,4