Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 30.06.2001

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk] Zmena* Položka pasív Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1027,9 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 76956,0 ( -2116,3 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5248,8 ( -90,1 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5249,1 ( -90,1 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 2895,9 ( -4101,3 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 15843,7 ( -420,2 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 2070,0 ( -4090,3 ) 3.1 V cudzej mene 15144,4 ( -420,2 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 825,9 ( -11,0 ) 3.2 V slovenských korunách 699,3 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 10434,3 ( -5280,8 ) 4 Emitované cenné papiere 19200,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 35288,0 ( -62,0 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 7619,1 ( -560,2 ) 4.2 Ostatné 19200,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 27668,9 ( 498,2 ) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 64517,0 ( -2258,9 )
6 Cenné papiere 180581,3 ( 5054,7 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 27365,6 ( -4911,3 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 180581,3 ( 5054,7 ) 5.2 Ostatné 37151,4 ( 2652,4 )
6.2 Štátne v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 21917,5 ( 2090,4 )
6.3 Ostatné v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 13669,2 ( 2872,3 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 6.2 Štátne fondy 8248,3 ( -781,9 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 7 Ostatné pasíva 39362,7 ( 2378,1 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 7.1 Vklady klientov 7746,0 ( 1048,2 )
8 Ostatné aktíva 17893,8 ( 1587,8 ) 7.2 Ostatné 31616,7 ( 1329,9 )
8.1 Úvery klientom 435,5 ( 12,8 ) 8 Čisté obchodné imanie 10468,8 ( -2474,7 )
8.2 Ostatné 17458,3 ( 1575,0 ) 8.1 Vlastný kapitál 10468,8 ( 0,6 )
8.2 Ostatné vlastné prostriedky 0,0 ( -2475,3 )
AKTÍVA SPOLU 253514,8 ( -2891,7 ) PASÍVA SPOLU 253514,8 ( -2891,7 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Anna Pastuchová, PhD. v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 104321,6
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru -21917,5
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru 35723,5
Hrubé zahraničné pasíva 20393,5
Hrubé zahraničné aktíva 200213,0