Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.06.2001

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk] Zmena* Položka pasív Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1027,9 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 79072,3 ( 3247,2 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5338,9 ( -67,3 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5339,2 ( -67,3 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 6997,2 ( -7080,9 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 16263,9 ( -1924,0 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 6160,3 ( -7070,1 ) 3.1 V cudzej mene 15564,6 ( -1924,0 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 836,9 ( -10,8 ) 3.2 V slovenských korunách 699,3 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 15715,1 ( -638,1 ) 4 Emitované cenné papiere 19200,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 35350,0 ( -233,5 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 8179,3 ( -16,7 ) 4.2 Ostatné 19200,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 27170,7 ( -216,8 ) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 66775,9 ( -7901,0 )
6 Cenné papiere 175526,6 ( 1130,9 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 32276,9 ( -3879,5 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 175526,6 ( 1130,9 ) 5.2 Ostatné 34499,0 ( -4021,5 )
6.2 Štátne v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 19827,1 ( 3988,9 )
6.3 Ostatné v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 10796,9 ( 4332,3 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 6.2 Štátne fondy 9030,2 ( -343,4 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 7 Ostatné pasíva 36984,6 ( -4334,0 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 7.1 Vklady klientov 6697,8 ( -4210,4 )
8 Ostatné aktíva 16306,0 ( -281,5 ) 7.2 Ostatné 30286,8 ( -123,6 )
8.1 Úvery klientom 422,7 ( 6,7 ) 8 Čisté obchodné imanie 12943,5 ( -180,2 )
8.2 Ostatné 15883,3 ( -288,2 ) 8.1 Vlastný kapitál 10468,2 ( 0,0 )
8.2 Ostatné vlastné prostriedky 2475,3 ( -180,2 )
AKTÍVA SPOLU 256406,5 ( -7170,4 ) PASÍVA SPOLU 256406,5 ( -7170,4 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Anna Pastuchová, PhD. v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 111349,2
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru -19827,1
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru 35772,7
Hrubé zahraničné pasíva 20903,8
Hrubé zahraničné aktíva 204630,5