Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.06.2001

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk] Zmena* Položka pasív Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1027,9 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 75825,1 ( 1247,5 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5406,2 ( 30,8 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5406,5 ( 30,8 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 14078,1 ( 3098,6 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 18187,9 ( -3311,4 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 13230,4 ( 3090,2 ) 3.1 V cudzej mene 17488,6 ( -3311,4 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 847,7 ( 8,4 ) 3.2 V slovenských korunách 699,3 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 16353,2 ( 1258,0 ) 4 Emitované cenné papiere 19200,0 ( -4050,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 35583,5 ( -3070,4 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 8196,0 ( -3066,3 ) 4.2 Ostatné 19200,0 ( -4050,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 27387,5 ( -4,1 ) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 74676,9 ( 3130,7 )
6 Cenné papiere 174390,4 ( -6445,6 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 36156,4 ( 2173,4 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 174395,7 ( -6445,6 ) 5.2 Ostatné 38520,5 ( 957,3 )
6.2 Štátne v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 15838,2 ( -3002,4 )
6.3 Ostatné v slovenských korunách -5,3 ( 0,0 ) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 6464,6 ( -2145,4 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 6.2 Štátne fondy 9373,6 ( -857,0 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 7 Ostatné pasíva 41313,3 ( 238,4 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 7.1 Vklady klientov 10908,2 ( -8,4 )
8 Ostatné aktíva 16587,5 ( 142,9 ) 7.2 Ostatné 30405,1 ( 246,8 )
8.1 Úvery klientom 416,0 ( -2,7 ) 8 Čisté obchodné imanie 13123,7 ( 730,7 )
8.2 Ostatné 16171,5 ( 145,6 ) 8.1 Vlastný kapitál 10468,2 ( 0,0 )
8.2 Ostatné vlastné prostriedky 2655,5 ( 730,7 )
AKTÍVA SPOLU 263571,6 ( -4985,7 ) PASÍVA SPOLU 263571,6 ( -4985,7 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Anna Pastuchová, PhD. v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 111981,5
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru -15838,2
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru 35994,2
Hrubé zahraničné pasíva 22895,1
Hrubé zahraničné aktíva 211285,9